-Общи условия-

І. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Важна информация за потребителите на САЙТА:

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване и покупко-продажби през уебсайт за електронна търговия https://sevexpharma.com/ и се запознайте с тяхното съдържание, преди да извършите покупка на стока. Вашето приемане на Общите условия става посредством поставяне на отметка в поле „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на личните данни и ги приемам“. Всяка друга форма на активиране или употреба на електронния магазин или на неговото съдържание ще се счита също за приемане на настоящите Общи условия.

2.1. Настоящите Общи условия (“ОУ“) регламентират взаимоотношенията между „СЕВЕКС - ФАРМА“ ООД, ЕИК 121307345, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, ул. “Кричим“ №76, офис 1, наричан по-долу за краткост „Доставчик“, и клиентите, купувачи на продукти, наричани по-долу Потребители“, на уебсайта за електронна търговия https://sevexpharma.com/, наричан по-долу за краткост САЙТА”.

2.2. Настоящите Общи условия се намират на адрес https://sevexpharma.com/obshti-uslovia и могат да бъдат свалени, запазени и отпечатани от тук.

3. САЙТА е собственост на „СЕВЕКС - ФАРМА“ ООД и е достъпен на адрес в Интернет https://sevexpharma.com/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в уебсайта продукти, а именно хранителни добавки, козметични продукти, биоциди. Договорите се сключват на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в уебсайта.

4.1. Доставчикът предоставя информация относно лекарствени продукти и медицински изделия, но не предлага продажбата на такива чрез САЙТА.

4.2. В САЙТА може да се съдържат препратки към уебсайтове на трети лица, като в тези случаи Доставчикът не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тези уебсайтове, както и за защита на личната информация и сигурността на подобни уебсайтове.

ІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

5.1. Доставчикът и/или негов партньор е носител на всички авторски права върху САЙТА, включително, но не само съдържанието на САЙТА, лога, изображения, надписи, снимков и графичен материал, информационен материал и дизайн и всички техни копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

5.2. Правото на достъп до САЙТА не включва правото да се използва непозволено, да се копира, разпростира, възпроизвежда или публикува информация, освен ако се касае за незначителна по обем информация, която ще се използва за лично ползване без комерсиална или търговска цел.

5.3. Потребителите се съгласяват да използват адекватни средства, за да защитят Съдържанието на САЙТА от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. Доставчикът си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия, включително правото да променя и подобрява САЙТА. Доставчикът не предоставя на Потребителите изрично или косвено право върху интелектуалната собственост, патентите, търговските марки или информацията, която е търговска тайна на Доставчика.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

6. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: СЕВЕКС - ФАРМА“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. “Кричим“ №76, офис 1
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, р-н Лозенец, ул. “Кричим“ №76, офис 1
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, р-н Лозенец, ул. “Кричим“ №76, офис 1, тел:+ 359 2 / 865 04 26, e-mail: office@sevexpharma.com
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 121307345, регистрация по ДДС: № BG 121307345
 6. Разрешение за търговия от разстояние: 61799/09.12.2021

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Доставчикът събира, съхранява и обработва личните данни на Потребителите съгласно Политиката за защита на личните данни на Севекс – Фарма. Информацията е налична тук.

V. РЕГИСТРАЦИЯ

8.1. Процедурата по регистрация на САЙТА е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на САЙТА. САЙТЪТ може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без регистрация. Регистрацията на САЙТА не е задължително условие, за да бъде направена поръчка и да бъде сключен договор за покупко-продажба.

8.2. За да се регистрира даден потребител на САЙТА е необходимо да се попълни регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят влиза в създадения му в САЙТА профил с имейл адреса и паролата, които е отбелязал при регистрацията. Със създаването на профил и поставяне на отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на лични данни на Севекс – Фарма и ги приемам“ се счита, че Потребителят е запознат и приема настоящите Общи условия.

8.3. Потребителите имат възможност да направят регистрация в САЙТА чрез Facebook. В тези случаи данните, които са необходими за регистрационният формуляр се генерират автоматично от данните предоставени във Facebook. При влизане в САЙТА с Facebook и маркиране на полето „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на лични данни на Севекс – Фарма и ги приемам“ се счита, че Потребителят е запознат и приема настоящите Общи условия.

8.4. След попълване на данните си в потребителската кошница, нерегистрираните Потребители следва да декларират, че са запознати с настоящите общи условия, съгласни са с тяхното съдържание и се задължават безусловно да ги спазват като отбележат съответното поле „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на лични данни на Севекс – Фарма и ги приемам“. След това Потребителите могат да направят поръчката като натиснат бутона „Завърши поръчката“.

8.5. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка и между него и Потребителя възникват договорни отношения.

8.6. При извършване на регистрацията или поръчка, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

8.7. След като Потребителят вече има профил в САЙТА, той може при промяна да актуализира своите данни в секция „Моят профил“ като, но не само да добавя и изтрива адреси, да изтегля личната си информация и информация за адреси и поръчки, както и да изтрие личния си профил. Освен в секция „Моят профил“, адресът за доставка може да бъде променян и в момента на поръчка в панел „Потребителска кошница“.

8.8. Регистрирани потребители могат да правят коментари по САЙТА, които коментари не се изтриват, ако потребителят е изтрил личният си профил.

VI. ПОКУПКА ОТ САЙТА

9.1. Потребителят използва интерфейса на страницата на Доставчика в САЙТА, за да сключи договор за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в САЙТА продукти.

9.2. В случаите на поръчка на продукти без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема настоящите общи условия при поръчване на съответната стока като поставя отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на личните данни и ги приемам“ и натиска бутона „Завърши поръчката“.

10. Потребителят сключват договор за покупко-продажба на продуктите в САЙТА по следната процедура:

 • Влизане в системата за извършване на поръчки в САЙТА.
 • Избиране или конфигуриране на един или повече от предлаганите от Доставчика в САЙТА продукти и добавянето им към списък със продукти за покупка.
 • Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора и предоставяне на лични данни за извършване на доставката (две имена, адрес за доставка или адрес до офис на куриер, електронна поща и телефон).
 • Избор на начин и момент за плащане на цената.
 • Приемане на настоящите общи условия от нерегистрирани потребители.
 • Предоставяне на съответните данни за издаване на фактура, в случай че Потребителят е заявил това;
 • Потвърждение на поръчката от Доставчика;

11.1. Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на продуктите, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък с продукти за покупка.

11.2. Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба продукти.

11.3. Правата на Потребителите във връзка с доставените продукти се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите продукти. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите продукти, доставени на Потребителя.

12. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

VII. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

13.1. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на продуктите или при тяхната доставка по един от следните начини:

 • Чрез кредитна/дебитна карта;
 • С наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер;

13.2. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, да заплаща на Доставчика, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от САЙТА стока. В случай на плащане чрез „наложен платеж“ при доставката, Потребителят получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за обработване и доставка на поръчката. Потребителят предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в талона за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Потребителя. С подписването на талона за приемо-предаване, Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, посочена във фактурата/касовата бележка.

14.1. Всички представени на САЙТА цени са в български лева като Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на САЙТА цени на продукти са крайни и включват всички данъци и такси.

14.2. Представените в САЙТА цени не включват разходите за доставка. Тези разходи, както и всички други възможни разходи се определят допълнително, като информация за техният размер се предоставя на Потребителя в САЙТА преди завършването на поръчката. Цената за доставка за Потребителя може да бъде по-ниска от официално обявената от съответният спедитор, тъй като Доставчикът може да поеме част от нея.

14.3. Възможно е на даден продукт да фигурира цена, която е зачертана с линия и/или има червен етикет с надпис, указващ наличието на промоция в цената. Задрасканата цена има само информативен характер, като посочва старата цена на продукта в магазина и няма отношение към действително дължимата цена, която е посочена изрично.

VIII. ДОСТАВКА

15.1. Доставката на продуктите се извършва чрез съответният изпълнител – спедитор съгласно сроковете и условията, определени в САЙТА и съгласно настоящите общи условия.

15.2. Спедиторите, които извършват доставка са Еконт или Спиди.

15.3. Доставчика предоставя на Потребителите възможност за избор на доставка по един от следните начини:

 • Изпращане до адрес посочен при извършване на поръчка
 • Изпращане до офис на Еконт/Спиди при посочване на офис на съответния спедитор при поръчка

15.4. В случай, че доставката е заявена до офис на Еконт/Спиди Потребителя разполага със 7 работни дни да я получи. Неполучената в този срок поръчка се анулира и се връща обратно на Доставчика, а платената сума за поръчката не подлежи на възстановяване.

15.5. Доставката на продуктите поръчани през САЙТА се извършва само на територията на България.

16. Работното време през което може да се свързвате с нас на телефон 02/ 865 04 26 е:

От понеделник до петък: от 09:00 ч. до 16:00 ч. /с изключение на националните празници/

Събота и неделя – почивен ден

Също така може да се свържете с нас по всяко време, като използвате формата за контакт, достъпна тук или пишете на и-мейл адрес: shop@sevexpharma.com.

17.1. В общият случай, доставката се извършва в следните срокове:

 • За поръчки направени до 14.00 ч. в работни дни се изпълняват и доставят в рамките на следващия работен ден.
 • За поръчки направени след 14.00 ч. в работни дни или в събота/неделя/празнични дни се изпълняват и доставят в рамките на до 2 работни дни.
 • За пратки до по-малки населени места, срокът на доставка е съгласно конкретен седмичен график за разнос на избраната куриерска фирма.

17.2. Удължаване на срока за доставка е възможно поради временна липса на наличност на поръчания от вас продукт или на недостатъчна наличност на заявеното количество. Удължаване на срока е възможен и при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В тези случи служители на Доставчика ще се свържат с вас за допълнително доуточняване. Също така забавяне може да има от страна на спедиторската фирма в резултат на непредвидими лоши метеорологични условия, технически проблеми, обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и други.

17.3. Доставчикът има право да не достави част или всички поръчани продукти. Това може да се случи поради различни обективни причини, например: грешен адрес за доставка, грешен телефон за връзка, изчерпване на складови наличности, за което Доставчикът ще уведоми Потребителя по телефон или електронна поща. Доставчикът не гарантира наличността на продуктите към момента на поръчването им. В случай на липса на стока Доставчикът има задължението единствено да възстанови на Потребителя предварително платената сума за съответния продукт, ако има такава.

18.1. Цената за доставка на продуктите се определя от конкретния спедитор съгласно вътрешните му политики за възнаграждение. Потребителят се уведомява за цената на доставката при завършване на поръчката. Доставчикът може да поеме част от цената за доставка, като в тези случаи цената за Потребителя може да бъде по-ниска от официално обявената за съответния спедитор.

18.2. При поръчка на стойност по-висока или равна на 60 лв., цената за доставката е за сметка на Доставчика. Потребителят не следва да заплаща нищо допълнително, освен Продажната цена.

18.3. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява и приема и условията за доставка.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

19.1. Потребителят има право:

 • Да извършва регистрация и създаване на профил за преглеждане на САЙТА на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
 • Да преглежда продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 • Да сключва с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани на САЙТА, като прави поръчки през създадения си профил или използва опция за поръчка без регистрация по реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Да получава всякаква информация, в т.ч. за нови продукти, предлагани от Доставчика, новини, промоции и други в САЙТА.
 • Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в САЙТА чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет.
 • Да бъде уведомяван за правата си, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на САЙТА.
 • Да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
 • Да използва всички други допълнителни услуги и функционалности, които САЙТА предоставя.
 • Да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Потребителя не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
 • Да получи поръчаният продукт на посочения от него адрес за доставка или на посочения офис на куриер.
 • Да получава информация относно статуса на направената поръчка.
 • Да върне поръчаният продукт в рамките на 14 дни, считано от датата на получаването му, поради каквато и да е причина, с изключение на случаите изброени в т. 32.2.- това право се прилага само по отношение на лица, които имат качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 • Да му бъде доставена нова стока съобразно първоначално уговореното, когато доставената стока е с недостатъци. В този случай разходите по връщането и доставянето на новата стока е за сметка на Доставчика.

19.2. Потребителят се задължава:

 • Да предоставя на Доставчика точни и верни данни, когато се регистрира в САЙТА или прави поръчка за продукти.
 • Да заплати изцяло цената на поръчаните продукти, която е била посочена при потвърждаване на поръчката, съгласно условията, определени в САЙТА и настоящите Общи условия.
 • Да получи поръчаните продукти на адреса, който е посочил при завършване на поръчката.
 • Да заплати стойността на разходите за доставка на съответния куриер.
 • В случай, че упражни правото си по т. 32.1 от настоящите Общи условия, разноските за връщане на стоката да бъдат за негова сметка.

20.1. Доставчикът има право:

 • Да организира доставката и предаването на продуктите на Потребителя от куриер в определения при сключването на договора срок. Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок, но не по-късно от 30 дни.
 • Да получава възнаграждението, което му се дължи за закупените продукти в момента на поръчката или при доставката съгласно т. 16.1. от настоящите Общи условия.
 • Да получи от Потребителя точни данни за правилното извършване на доставката.
 • Да прави промени по съдържанието на САЙТА, включително, но не само в публикуваните продукти, цени, структура и функции на уебсайта и други.
 • Да обяви поръчката за недействителна/ невалидна, ако същата не съдържа верни данни на Потребителя или съдържанието на данните е неточно и непълно и не позволява извършването на доставката на продуктите.
 • При съгласие от страна на Потребителя, да му изпраща по поща, телефон, чрез кратки текстови съобщения, като имейли, смс-и и други, както и чрез други средства за реклама, информация относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и друга подобна отнасяща се до него като клиент на САЙТА.
 • Да издава на конкретен Потребител промоционален код за отстъпка, който код не може да се споделя с други Потребители. Стойността, обхвата и периода на валидността на кода се определя едностранно от Доставчика, като Потребителят не е обвързан с неговото използване.
 • Без да уведомява Потребителя, по всяко време, да прекрати достъпа му до САЙТА, когато го използва в нарушение на настоящите Общи условия.

20.2. Доставчикът се задължава:

 • Да осигури правилното опаковане и транспортиране на поръчаните продукти, за да бъдат запазени техните качества и ефикасност при получаване от Потребителя.
 • Да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на поръчаните продукти на Потребителя в срок и при условията за доставка уредени в настоящите Общи условия.
 • Да възстанови платената от Потребителя сума за продуктите, които са получени от последният и върнати при условията за връщане уредени в настоящите Общи условия.

22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата на търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

23. Доставчикът изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, докато е налице регистрация на Потребителя в САЙТА, ако същите са се съгласили изрично за това.

24.1. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

24.2. Потребителят носи отговорност за опазването на своите име и парола, както и за всички неправомерни действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на името и паролата му.

24.3. В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да извърши съответните действия за оказване съдействие на Потребителя за възстановяването им.

X. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

25. Правилата на настоящия раздел XI. от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребителите, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в САЙТА, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011г.

26.1. Основните характеристики на продуктите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока в САЙТА.

26.2. Цената на продуктите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в САЙТА.

26.3. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на продуктите се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителя при избиране на продуктите за сключването на договора за покупко-продажба. Доставката на продукти на стойност над или равна на 60 лева на територията на Република България е за сметка на Доставчика.

26.4. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в САЙТА преди сключването на договора за покупко-продажба.

26.5. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на САЙТА или електронна поща.

27.1. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приеме авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на продукти.

27.2. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на продуктите преди или в момента на доставката им.

27.3. B cлyчaй, чe cтoйнocттa нa пopъчĸaтa нa Πoтpeбитeля e paвнocтoйнa или нaдвишaвa 10 000 лв., плaщaнeтo ce извъpшвa caмo чpeз банков пpeвoд пo cмeтĸa нa Дocтaвчиĸa.

28.1. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя.

28.2. B cлyчaй чe Потребителят и Дocтaвчиĸът нe ca oпpeдeлили cpoĸ зa дocтaвĸa, cpoĸът нa дocтaвĸa нa cтoĸитe e 30 дни, cчитaнo oт дaтaтa, cлeдвaщa изпpaщaнeтo нa пopъчĸaтa от Потребителя дo Дocтaвчиĸa

28.3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните продукти, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

28.4. Доставката се извършва чрез куриерска фирма и разходите по нея се поемат от Потребителят, освен ако друго не е предвидено в тези Общи условия.

29. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на продаваните продукти.

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ

30.1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора - Приложение № 1 към настоящите общи условия или с молба със свободен текст. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към общите условия.

30.2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • продукти които се съхраняват при определен температурен режим;
 • за доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

30.3. Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителят в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора - Приложение № 1 към тези общи условия.

30.4. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката/продуктите са върнати на Доставчика и приети от последния. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.

30.5. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в САЙТА продукти и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по т.30.1. Продуктите се съхраняват съобразно посочените изисквания на производителя.

30.6. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тези общи условия.

30.7. Когато Доставчикът не е предложил да прибере продуктите сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи продуктите или докато Потребителя не представи доказателство, че е изпратил продуктите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

30.8. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

30.9. При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, Доставчикът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи че върнатата стока е различна от доставената на Потребителя.

30.10. Доставчикът има право да откаже приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време и от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност като Потребител.

30.11. В случай на упражняване правата си по настоящия член, Потребителя следва заедно със стоката да предостави и оригинала на документа за покупка (фискален касов бон и/или фактура).

XII. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-515; 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: 1000 гр. София, бул."Витоша" №18
тел.: 02/935 61 13
факс: 02/980 73 15
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.cpc.bg

XIII. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

31. Настоящите общи условия влизат в сила от ..........г. и са задължителни за всички Потребители на https://sevexpharma.com/

32.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

32.2. Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителят в един от следните случаи:

 • след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
 • след публикуването им на САЙТА и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 • с изричното му приемане от Потребителя.

32.3. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в САЙТА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията. Потребителя се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

33. Доставчикът публикува тези общи условия на САЙТА заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

34. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в САЙТА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

35. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва САЙТА в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XV. ОТГОВОРНОСТ

36. Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за невярно деклариране наличието на качеството „Потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите.

37. Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

38.1. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

38.2. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в резултат на използване на САЙТА или за времето, през което САЙТА не е бил достъпен.

38.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в САЙТА.

39.1. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

39.2. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

40.1. Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

40.2. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

41. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

42. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

43.1. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

43.2. Потребителят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До СЕВЕКС - ФАРМА“ ООД

/името на търговеца/

121307345/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните продукти/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

................... ..................................

/Дата/ /Подпис на потребителя/

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Ние от „СЕВЕКС - ФАРМА“ ООД, ЕИК 121307345, прилагаме Директива 83/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите и Закона за защита на потребителите.

Тук може да намерите подробна информация относно правата Ви при връщане на продукти. За повече информация, моля вижте Общите условия за ползване на уебсайта или се свържете с нас на shop@sevexpharma.com или на адрес гр. София, ул. “Кричим“ №76, офис 1.

Потребителски права при връщане на продукт

Имате право да се откажете от договора в рамките на 14 дни, без изрично задължение да посочвате причината за Вашето решение. Срокът за отказ приключва след изтичане на тези 14 дни, считано от:

Датата на доставка;

При условие, че имате различни продукти в една поръчка, за начален момент се приема денят, в който е доставен последният продукт от съответната поръчка.

За да се откажете от покупката или от направената поръчка, трябва да ни информирате за решението си. Можете да направите това в свободен текст или да използвате стандартен формуляр за отказ (линк към него), който да ни изпратите на адрес гр. София, ул. “Кричим“ № 76, офис 1 или на електронен адрес shop@sevexpharma.com. Можете да ни изпратите уведомлението и заедно със стоката, от чиято покупка се отказвате.

Имайте предвид, че следва да ни изпратите стоката в рамките на 14 дни, считано от получаването на уведомлението за отказ. Заедно със стоката следва да представите и документ (касов бон или фактура), който да удостовери, че сте закупили тази стока именно от нас.

Разходите за връщане на стоката поради отказ от Ваша страна ще бъдат за Ваша сметка.

Моля имайте предвид, че следва да върнете стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ние имаме право по своя преценка да откажем да приемем отказа от договора или да Ви начислим разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ, Ние ще извършим преглед на стоката и можем да откажем приемането й, ако установим, че върнатата стока е различна от доставената Ви.

Ние си запазваме правото да откажем приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време и от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност.

Последици от връщане на продукт

При връщане на поръчка ние ще възстановим всички суми, получени от Ваша страна, включително, ако е приложимо, разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която е постъпило доказателство от Вас, че сте върнали съответния продукт. Ние не се задължаваме да възстановим допълнителните разходи за доставка, ако изрично сте избрали доставка, различна от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас. Дължимата стойност ще бъде възстановена по банков път.

Ние си запазваме правото да отложим изплащането на сумите, докато не получи продуктите обратно или докато потребителят не докаже, че е изпратил обратно продуктите, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Потребителят отговаря само за намаляване стойността на продуктите, причинено от боравене с тях, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто функционирането на продуктите.

-Текущи промоции-

Искате ли да получавате новини и съвети от нас?

Абонирайте се за нашия бюлетин и бъдете винаги информирани!