-Complaints-

1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора - Приложение № 1 към настоящите общи условия или с молба със свободен текст. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към общите условия.

2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

  • продукти които се съхраняват при определен температурен режим;
  • за доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • за доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

3. Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителят в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора - Приложение № 1 към тези общи условия.

4. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката/продуктите са върнати на Доставчика и приети от последния. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.

5. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в САЙТА продукти и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по т.30.1. Продуктите се съхраняват съобразно посочените изисквания на производителя.

6. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тези общи условия.

7. Когато Доставчикът не е предложил да прибере продуктите сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи продуктите или докато Потребителя не представи доказателство, че е изпратил продуктите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

8. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

9. При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, Доставчикът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи че върнатата стока е различна от доставената на Потребителя.

10. Доставчикът има право да откаже приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време и от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност като Потребител.

11. В случай на упражняване правата си по настоящия член, Потребителя следва заедно със стоката да предостави и оригинала на документа за покупка (фискален касов бон и/или фактура).

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До СЕВЕКС - ФАРМА“ ООД

/името на търговеца/

121307345/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните продукти/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

................... ..................................

/Дата/ /Подпис на потребителя/

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Ние от „СЕВЕКС - ФАРМА“ ООД, ЕИК 121307345, прилагаме Директива 83/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите и Закона за защита на потребителите.

Тук може да намерите подробна информация относно правата Ви при връщане на продукти. За повече информация, моля вижте Общите условия за ползване на уебсайта или се свържете с нас на shop@sevexpharma.com или на адрес гр. София, ул. “Кричим“ №76, офис 1.

Потребителски права при връщане на продукт

Имате право да се откажете от договора в рамките на 14 дни, без изрично задължение да посочвате причината за Вашето решение. Срокът за отказ приключва след изтичане на тези 14 дни, считано от:

Датата на доставка;

При условие, че имате различни продукти в една поръчка, за начален момент се приема денят, в който е доставен последният продукт от съответната поръчка.

За да се откажете от покупката или от направената поръчка, трябва да ни информирате за решението си. Можете да направите това в свободен текст или да използвате стандартен формуляр за отказ (линк към него), който да ни изпратите на адрес гр. София, ул. “Кричим“ № 76, офис 1 или на електронен адрес shop@sevexpharma.com. Можете да ни изпратите уведомлението и заедно със стоката, от чиято покупка се отказвате.

Имайте предвид, че следва да ни изпратите стоката в рамките на 14 дни, считано от получаването на уведомлението за отказ. Заедно със стоката следва да представите и документ (касов бон или фактура), който да удостовери, че сте закупили тази стока именно от нас.

Разходите за връщане на стоката поради отказ от Ваша страна ще бъдат за Ваша сметка.

Моля имайте предвид, че следва да върнете стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ние имаме право по своя преценка да откажем да приемем отказа от договора или да Ви начислим разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ, Ние ще извършим преглед на стоката и можем да откажем приемането й, ако установим, че върнатата стока е различна от доставената Ви.

Ние си запазваме правото да откажем приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време и от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност.

Последици от връщане на продукт

При връщане на поръчка ние ще възстановим всички суми, получени от Ваша страна, включително, ако е приложимо, разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която е постъпило доказателство от Вас, че сте върнали съответния продукт. Ние не се задължаваме да възстановим допълнителните разходи за доставка, ако изрично сте избрали доставка, различна от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас. Дължимата стойност ще бъде възстановена по банков път.

Ние си запазваме правото да отложим изплащането на сумите, докато не получи продуктите обратно или докато потребителят не докаже, че е изпратил обратно продуктите, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Потребителят отговаря само за намаляване стойността на продуктите, причинено от боравене с тях, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто функционирането на продуктите.

-Current promotions-

Do you want to receive news and advice from us?

Subscribe to our newsletter and be always informed!